Настоящите общи условия регламентират отношенията между фирма АМСТРАТ ООД и нейните бизнес партньори във връзка с осъществяването на продажба на стоки предлагани от АМСТРАТ ООД.

ОФЕРТИ И ЗАЯВКИ

1. АМСТРАТ ООД предоставя на своите партньори информация за предлаганите от него стоки под формата на каталог (книжен и онлайн) и ценови листи. При интерес от страна на партньорите към информация неотразена в тези източници, те следва да се обърнат към служителите на Амстрат ООД

2. При проявен интерес от страна на партньор към закупуване стоки предлагани от АМСТРАТ ООД, той следва да отправи заявка в писменна или устна форма, съдържаща точно описание на желаните стоки и евентуални техни специфични характеристики, търсени от партньора, количество и условия на доставка.

3. В рамките на 5 дни АМСТРАТ ООД потвърждава заявката в писменна или устна форма като се уточняват срок и начин на плащане на заявената стока

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4. Цените, които АМСТРАТ ООД предоставя на своите партньори са отразени в съответните ценови листи и са формирани при условия на доставка франко склад на АМСТРАТ ООД в гр. София.

5. АМСТРАТ ООД запазва правото си да променя цените на предлаганите от него стоки по всяко време, но не по- късно от датата на потвърждаване на отправена към него заявка.

6. Дружеството е задължено своевременно да уведомява изрично своите партньори за настъпили промени в ценовите листи на е-майл адрес посочен от партньора. При настъпили промени в е-майл адреса или телефоните за контакт на партньорар той е необходимо да уведоми своевременно служителите на Амстрат ООД, за актуализиране на информацията.Ако тове не е направено Амстрат ООД не носи отговорност относно неполучаването на коректна информация.

7. Заплащането на стойността на заявените стоки (вкл. Стойността на стоките, начислените данъци и евентуални транспортни разходи) се извършва от страна на партньора авансово (чрез банков превод по посочена от АМСТРАТ ООД банкова сметка ), при получаване на стоките от склада на АМСТРАТ ООД (в брой) или с наложен платеж (в случай на експедиране на стоките чрез куриер).

ДОСТАВКИ

7. АМСТРАТ ООД предава стоките на своите партньори, на изпратени от тях служители или определен от страните куриер, в склада си в гр. София , бул. Илиянци 17. При предаването на стоките се извършва оглед относно вида, количеството и състоянието им и с подписването на приемо- предавателните документи се удостоверява съответствието на доставката със заявеното от партньора.

8. Когато изпращането на стоките става чрез куриер, те задължително се застраховат за сметка на получателя. При тази хипотеза, партньорът е длъжен при получаване на стоката да извърши надлежен оглед относно вида, количеството и състоянието и. В случай на открито несъответствие, пъртньорът следва да отбележи това в товарителницата и незабавно да уведоми в писмена форма (по е- майл) АМСТРАТ ООД като посочи конкретните проблеми и несъответствия.

9. В случай на евентуални скрити фабрични дефекти или липса на детайли от съответната окомплектовка, партньорът следва да ги предяви пред АМСТРАТ ООД не по- късно от 10 дни от получаване на стоката. Не направи ли това, страните приемат, че предадената стока е била точна във видово и количествено отношение и качествена и съответна на предназначението си в качествено отношение.

10. След получаване на стоката, партньорът отговаря изцяло за нейното правилно съхранение и третиране. Той следва да полага необходимата грижа на добър стопанин и търговец, съобразно материалните характеристики на стоката. С цел коректно изпълнение на настоящото задължение, партньорът има право да изисква и получава от АМСТРАТ ООД информация необходима му за правилното съхранение и ефективна продажба на стоките, предмет на настоящите Общи условия

11. Разходите свързани със съхранението и осъществяването на продажби на стоките, предмет на регламент с настоящите Общи условия отношения от партньора са изцяло за негова сметка

РЕКЛАМАЦИИ

11. Партньорът носи изцяло отговорността за компетентното отработване на евентуално предявени от крайни потребители рекламации. За улеснение на партньорите, АМСТРАТ ООД им предоставя да се запознаят с гаранционните условия предлагани от него на потребителите.

12. В случай на щети по стоките, дължащи се на действие или бездействие от страна на партньора или негови служители, същите са изцяло за сметка на партньора.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

13. Промени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ може да се извършват по всяко време от страна на АМСТРАТ ООД. Ако партньор не заяви изрично, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан от тях.