Търговската гаранция за стоките, на които е вносител фирма „АМСТРАТ“ ООД не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 112- чл.115 от Закон за защита на потребителя (ЗЗП). Съгласно законовите разпоредби, наличие на съответствие между стоката и договора за продажба има винаги когато стоката:

  • притежава обявените характеристики- материал, размери, цвят, предназначение. Не е налице липса на съответствие при евентуални разлики във визуално отношение, дължащи се на специфики на екраните на устройствата, през които е разглеждан електронния каталог на сайта на фирмата или книжния такъв, както и на „разлики“, дължащи се на необосновано изградени представи от страна на потребителите.
  • е годна за обичайна употреба, за която служат сходни стоки от същия вид- т.е. при нормална и разумна грижа на добър стопанин от страна на потребителя, при правилно съхраняване и употреба, съобразени с физическите характеристики на изделията като цяло и в частоност, материалите, от които са изградени.
  • притежава обичайни качества и характеристики на стоки от същия вид, които разумно може да се очакват, предвид естеството на самата стока и характеристиките на материалите, от които е изработена

Незначителни дефекти, които не оказват съществено неблагоприятно влияние върху възможността за използване на изделията по предназначение, не са основание за искане на връщане или замяна на изделието.

Срокът на търговска гаранция, който фирма „АМСТРАТ“ ООД предоставя е както следва:

12 (дванадесет) месеца за амортисьор и механизъм на офис и бар столове
2 (два) месеца за кожата на офис и бар столове и маси

10 (десет) дни от датата на покупка за явни фабрични дефекти или евентуална липса на детайли

Предоставяната търговска гаранция, не се отнася за стъклени плотове и елементи на маси и столове, освен в случай на доказан фабричен дефект на стъклените плоскости.

Елементи/Детайли/, които не се покриват от гаранцията

дървени части, пластмаси,ратан,текстил, колелца и основи

Срокът на търговска гаранция започва да тече от датата на закупуване на съответното изделие, удостоверена с надлежен документ за продажба- фактура или фискален бон.

Съгласно условията на търговската гаранция на замяна подлежат само елементите с производствен дефект, а не изделията в цялост. Ако по време на гаранционния период се извърши сервизно обслужване, периодът на валидност на гаранцията на артикула и поставените нови части не се удължава- чл 115 ал 2

Условия за валидност на търговската гаранция:

а) Гаранцията е валидна само в случай, че са спазени всички условия и изисквания за безопасно транспортиране на изделието и монтаж, съгласно схемата за сглобяване.

б) Гаранцията е валидна само в случай, че изделието е било употребявано по предназначение, в подходяща за материалните му характеристики атмосферна и заобикаляща го среда, с изискуемото внимание и отношение към елементите му и разумна грижа на добър стопанин, проявена и по отношение на съхранението, което да е съобразено с физическите характеристики на материалите, от които е изработено.

в) Когато става дума за явни фабрични дефекти или евентуална липса на детайли от изделието, установени при разопаковане, същите следва да бъдат предявени не по- късно от 10 дни от датата на покупка.

Търговската гаранция отпада и претенциите не подлежат на удовлетворяване при следните случаи:

а) когато изделието е било ремонтирано, преработвано, модифицирано или по него са били подменяни части или елементи от лица без надлежно упълномощаване от „АМСТРАТ“ ООД

б) когато изделието е било увредено в резултат от неправилно сглобяване или разглобяване, несъобразено механично натоварване или пренатоварване (независимо дали в сглобено или несглобено/пакетирано състояние), несъобразено с характеристиките на изделието преместване или транспортиране

в) когато изделието е било изложено на влага или екстремни температурни условия и разлики, други екстремни условия на околната среда, на корозия или окисляване

г) когато изделието е било замърсявано или излагано на вредно за него влияние на храни, течности, химически продукти, отоплителни уреди и други стредства, когато изделието е почиствано по неподходящ начин или с неподходящи препарати.

д) Гаранцията не покрива нормално износване, нарязване и издраскване както и повреди, възникнали вследствие умишлени или непредпазливи действия или бездействия

е) когато изделието е увредено в резултат на механична интервенция, независимо от характера и произхода й

Предявяване на рекламация се извършва пред търговеца като се посочва предмета и основанието за рекламация. При предявяването й, потребителят следва да представи изделието и опаковката му, касова бележка или фактура, удостоверяваща покупката на рекламираното изделие, протоколи, актове или други документи, удостоверяващи несъответствието на стоката с договореното, други документи, обосноваващи претендираната рекламация по основание.

Компетентен представител на „АМСТРАТ“ ООД извършва надлежен и обстоен оглед на рекламираното изделие и съобразно фактическото му състояние, изискванията на закона и настоящите гаранционни условия формира становище. По преценка на „АМСТРАТ“ ООД, в случай че изделието подлежи на рекламационно обслужване, същото бива приведено в изправност или заменено с ново.